Cliëntenraad

Bravis

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis heeft als taak het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten. Hij zorgt ervoor dat het belang van de cliënt, in de brede zin van het woord, steeds centraal staat. Leden van de Cliëntenraad verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligerswerk; zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden. 

  • De Cliëntenraad bestaat uit negen leden. De samenstelling is in 2021 niet gewijzigd. De leden van de Cliëntenraad wonen in het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis. Drie van hen zijn woonachtig in Bergen op Zoom, drie in Roosendaal, één in Sint Maartensdijk, één in Nieuw Vossemeer en één in Oudenbosch. De Cliëntenraad wordt voor 14 uur per week ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

  • In een kort overzicht passeren de onderwerpen de revue, waaraan de Cliëntenraad in het verslagjaar bijzondere aandacht heeft besteed. Tevens wordt vermeld welke adviezen de Raad heeft uitgebracht en worden de werkzaamheden van de commissies op hoofdlijnen genoemd. 

  • De voorzitter en de vice-voorzitter van de Cliëntenraad vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur. Ondersteund door de ambtelijk secretaris coördineert het Dagelijks Bestuur het geheel van werkzaamheden en ziet toe op de voortgang daarvan. Het Dagelijks Bestuur en de ambtelijk secretaris hebben tweewekelijks overleg.

Wijzigingen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)

Ingaande 1 januari 2021 is de regelgeving die Wmcz 218 voorschrijft, gewijzigd. Gedurende het verslagjaar heeft de Cliëntenraad in samenwerking met betrokkenen en partijen waar de veranderingen consequenties voor hebben, hier uitvoerig aandacht aan besteed. 

Een van de veranderingen is dat ook een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) waarbinnen door meer dan tien natuurlijke personen zorg wordt verleend, een Cliëntenraad moet instellen. Binnen Bravis geldt dat ingaande 2022 voor drie MSB's. 

Twee van de drie bedoelde MSB's, te weten Coöperatie MSB Bravis U.A. en Dermateam Holding B.V., hebben ervoor gekozen de door hen in te stellen Cliëntenraden te laten bestaan uit dezelfde leden/personen, zijnde de leden van de Cliëntenraad van Stichting Bravis ziekenhuis. De Raad van Bestuur en de Cliëntenraad van Stichting Bravis ziekenhuis hebben met deze keuze ingestemd.  

Partijen hebben een medezeggenschapsregeling ingesteld, waarin zij hun onderlinge werkrelatie en afspraken hebben vastgelegd. Tevens is een informatieprotocol van kracht geworden en is het huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad op de nieuwe situatie afgestemd. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst meerdere MSB's een Cliëntenraad moeten instellen. Als de Cliëntenraad in voorkomend geval wordt gevraagd hier een rol in te vervullen, zal een dergelijk verzoek vanuit een positieve grondhouding in behandeling worden genomen. 

Vergaderen en overleggen

De Cliëntenraad heeft in het verslagjaar 11 keer plenair vergaderd. Het Dagelijks Bestuur en de ambtelijk secretaris hadden tweewekelijks overleg. Tevens waren er overleggen in commissieverband. De Cliëntenraad had in 2021 vijf keer overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij dit overleg was tevens aanwezig de clustermanager Cliëntzaken. Het overleg tussen de Cliëntenraad en (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht vond op de afgesproken wijze plaats. Het Dagelijks Bestuur heeft meerdere keren overleg gevoerd met het bestuur van Coöperatie MSB Bravis U.A. en met het bestuur van Dermateam Holding B.V. 

Regelmatig is zowel plenair alsook in commissieverband overleg gevoerd met diverse gremia uit de organisatie, waaronder de Vereniging Medische Staf, de dienst Geestelijke Verzorging en functionarissen zoals (zorggroep)managers. Functionarissen uit de organisatie verzorgden regelmatig presentaties voor de leden van de Cliëntenraad. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2021 een overleg gehad met de Cliëntenraad van Huisartsencoöperatie West-Brabant. Afgesproken is dat het Dagelijks Bestuur en de Cliëntenraad van de Huisartsencoöperatie elkaar jaarlijks voor overleg gaan ontmoeten.