Onze 5 + 1 ambities

Bravis

1. Vergroten van patiëntwaarde

1. Vergroten van patiëntwaarde

Zorg die nu én in de toekomst aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van onze patiënt; dat is waar de kern van de ambitie ‘Vergroten van patiëntwaarde’ om draait! We betrekken patiënten bij hoe we de zorg vormgeven en versterken hun vaardigheden, zodat zij de mogelijkheid krijgen zelf regie te nemen over hun eigen zorgproces. Zo beslissen we samen met de patiënt hoe wij waarde toe kunnen voegen aan zijn of haar leven.

2. Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie

2. Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie

Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie is een van de ambities van het programma Zorgvernieuwing.  

De belofte aan onze medewerkers is het bieden van een plezierige werkplek met volop kansen om zich te ontwikkelen. Medewerkers krijgen meer regie over het dagelijkse werk, maar ook over de eigen ontwikkeling en de eigen carrière. Wij stimuleren onze mensen om continu te blijven leren en verbeteren. Om te kijken hoe de zorg beter kan én hoe je plezier houdt in je werk. Dat is belangrijk, want het werk in de zorg zal ook de komende jaren onder druk blijven staan. Voor iedereen binnen Bravis geldt dat inzetbaarheid, eigen regie en werkplezier speerpunten zijn. 

3. Garanderen breed zorgaanbod

3. Garanderen breed zorgaanbod

Het Bravis ziekenhuis wil voor de inwoners van de regio hét ziekenhuis zijn: een compleet ziekenhuis waar de inwoners uit het werkgebied van Bravis terecht kunnen voor een breed aanbod van medisch-specialistische zorg. Om dit waar te maken hebben we in het verslagjaar o.a. ingezet op het organiseren van de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen over de grenzen van vakgroepen en de organisatie heen, de implementatie van ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik van zorg en innovaties op het gebied van oncologische zorg.  

4. Intensiveren regionale samenwerking

4. Intensiveren regionale samenwerking

Voor het Bravis ziekenhuis staat naadloze samenwerking in de regio centraal, zodat voor patiënten de verschillende fasen in het zorgproces logisch op elkaar aansluiten en als een continuüm worden ervaren. We realiseren deze zorg door intensief samen te werken met huisartsen, regionale zorgpartners, met welzijnsorganisaties en met gemeenten. We zetten in op de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Chronische en laagcomplexe zorg die ook buiten de muren van het ziekenhuis gegeven kan worden, laten we thuis of in de eerste lijn plaatsvinden. 

5. Optimale inzet van technologie en digitalisering

5. Optimale inzet van technologie en digitalisering

De digitale en technologische ontwikkelingen maken grote veranderingen in de zorg mogelijk. Het Bravis ziekenhuis wil hier belangrijke stappen in zetten. Niet als doel op zichzelf, maar als middel om de kwaliteit en toegankelijk van zorg te waarborgen Laagdrempelige gegevensuitwisseling met patiënten en zorgverleners en digitale monitoring en communicatie staan daarin centraal. Dat doen we samen met onze partners in de regio. 

+1. Realiseren van een nieuw ziekenhuisgebouw

+1. Realiseren van een nieuw ziekenhuisgebouw


In 2021 is de programmaorganisatie Nieuwbouw (bestaande uit een kernteam en een stuurgroep) van start gegaan met de voorbereiding van de beoogde nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis op de Bulkenaar in Roosendaal. Zowel intern als extern zijn belangrijke stappen gezet die voorafgaan aan het ontwerp en de realisatie van de bouw.