Realiseren van een nieuw ziekenhuisgebouw

BRAVIS

Voorbereiding nieuwbouw komt op stoom

In 2021 is de programmaorganisatie Nieuwbouw (bestaande uit een kernteam en een stuurgroep) van start gegaan met de voorbereiding van de beoogde nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis op de Bulkenaar in Roosendaal. Zowel intern als extern zijn belangrijke stappen gezet die voorafgaan aan het ontwerp en de realisatie van de bouw. 

Programma van Eisen

Programma van Eisen

Met betrokkenheid van meer dan 330 medewerkers en medisch specialisten is gewerkt aan het Programma van Eisen voor de nieuwbouw. Noodgedwongen vonden veel overleggen digitaal plaats door corona, maar hierdoor konden ook veel mensen op efficiënte wijze meedenken over onze nieuwe toekomstige hoofdlocatie. De uitkomsten van fase1 (Ambities voor het nieuwe ziekenhuis) en fase 2 (het basis Programma van Eisen) zijn in medewerkersbijeenkomsten en bijeenkomsten met de gremia gepresenteerd en er is feedback opgehaald. Het definitieve functionele en technische Programma van Eisen wordt afgerond in april 2022. 

Afspraken met de gemeente Roosendaal

In de stuurgroep met de gemeente Roosendaal vindt regelmatig afstemming plaats over de voorbereidingen van Bravis voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de voorbereidingen van de gemeente om deze bouw mogelijk te maken. Daarnaast is de gemeente volop bezig met de voorbereidingen van de ontwikkeling van een landschapspark op de Bulkenaar en de aanleg van een ontsluitingsweg vanuit Tolberg naar het nieuwe ziekenhuis. 

Op zaterdag 16 oktober waren de gemeente Roosendaal, het Bravis ziekenhuis en landschapsarchitect Karres & Brands aanwezig op het Festival der Mogelijkheden in Roosendaal om belangstellenden meer informatie te geven over het landschapspark De Bulkenaar. 

Afspraken met samenwerkingspartners

Afspraken met samenwerkingspartners

Naast Bravis zullen ook zorgpartners zich op termijn vestigen op de Bulkenaar. Ook deze partijen zijn thans bezig om hun eigen Programma van Eisen op te stellen. Vooralsnog zijn er gesprekken gevoerd met de VVT-partners Groenhuysen en Tante Louise, het ZRTI, het Hyperbaar centrum en de Mytylschool. Voor overige samenwerkingspartners en huurders worden vierkante meters gereserveerd in het Programma van Eisen van Bravis. 

Afspraken vastleggen

Afspraken vastleggen

Alle afspraken ter voorbereiding van het nieuwe ziekenhuis (waaronder de aankoop van de benodigde grond) zijn vastgelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst, die op 18 november door beide partijen is ondertekend.

Het voor de bouw benodigde bestemmingsplan van de gemeente Roosendaal zou oorspronkelijk in november 2021 door de gemeenteraad worden behandeld, maar is met enige vertraging op 10 februari 2022 goedgekeurd.  

Wethouder Toine Theunis 

Het nieuwe Bravis ziekenhuis is belangrijk voor de regio West-Brabant en Oost-Zeeland en geeft een extra impuls aan Roosendaal. Er is veel inspanning geleverd door medewerkers van Bravis en van de gemeente om een regionaal ziekenhuis op een nieuwe locatie De Bulkenaar te realiseren. De ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap in het gehele proces, waarmee ik alle betrokkenen van harte complimenteer.

Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis 

We zijn heel erg blij met deze ondertekening. Hiermee zijn we een stukje dichter bij een toekomstbestendig ziekenhuis, waar we samen met onze partners een breed zorgaanbod voor de regio gaan vormgeven. Zorg waarin de behoefte van de patiënt centraal staat. Zorg die als het kan zelfs thuis of dicht bij huis wordt gegeven en als het nodig is in een duurzaam ziekenhuisgebouw.

Voorbereiding ontwerpfase

Eind 2021 zijn ook de voorbereidingen opgestart voor de ontwerpfase, die volgt op het Programma van Eisen. In deze fase zal een ontwerpteam dat onder andere bestaat uit een architectenbureau en een installatieadviseur samen met Bravis het PVE gaan vertalen in een ruimtelijk en technisch ontwerp. De selectie van het ontwerpteam is inmiddels gestart en zal voor de zomer worden afgerond. 

Fasering en Planning

Parallel aan het Programma van Eisen is ook vanuit diverse invalshoeken onderzoek gedaan naar de fasering en de planning. Zowel vanuit medisch inhoudelijk oogpunt, maar ook vanuit de  haalbaarheid op basis van een realistische bouwplanning en financierbaarheid is een advies aan de Raad van Bestuur geformuleerd om de bouw niet gefaseerd, maar in één keer uit te voeren. De start van de bouw is gepland begin 2026 en de oplevering eind 2028, twee jaar eerder dan bij gefaseerde bouw. In Bergen op Zoom komt vanaf 2028 een zorgplein. Bravis biedt hier samen met andere zorgpartners onder meer poliklinische zorg.   

Kortom:

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn volop op stoom en zullen de komende jaren met veel enthousiasme en betrokkenheid van medewerkers en medisch specialisten hun vervolg krijgen. Bravis bouwt letterlijk en figuurlijk aan een modern, toekomstbestendig, innovatief, gastvrij en duurzaam nieuw regionaal ziekenhuis op de Bulkenaar in Roosendaal.