Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie

BRAVIS

Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie is een van de ambities van het programma Zorgvernieuwing.  

De belofte aan onze medewerkers is het bieden van een plezierige werkplek met volop kansen om zich te ontwikkelen. Medewerkers krijgen meer regie over het dagelijkse werk, maar ook over de eigen ontwikkeling en de eigen carrière. Wij stimuleren onze mensen om continu te blijven leren en verbeteren. Om te kijken hoe de zorg beter kan én hoe je plezier houdt in je werk. Dat is belangrijk, want het werk in de zorg zal ook de komende jaren onder druk blijven staan. Voor iedereen binnen Bravis geldt dat inzetbaarheid, eigen regie en werkplezier speerpunten zijn. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap

In 2021 is de campagne 'Hoe maken we morgen beter?' voortgezet. Dit is een campagne om mensen te informeren dat Bravis ziekenhuis een aantrekkelijke werkgever is.

Extra aandacht voor vitaliteit en nazorg

Bravis vindt het belangrijk dat medewerkers op een verantwoorde en plezierige wijze hun werk kunnen doen. Dat ze goed in hun vel zitten en de werkzaamheden met voldoende energie uit kunnen voeren. Om onze medewerkers daarbij te helpen, kunnen ze gebruikmaken van de gratis activiteiten, workshops én inspiratiemateriaal op het Bravis Samen Vitaal Portaal. Dit vitaliteitportaal is onze uitwerking van het generatiebeleid. In het portaal is gedifferentieerd aanbod te vinden voor iedere generatie en levensfase vanuit de visie dat iedere medewerker zelf invloed heeft op vitaliteit, toekomst en energieniveau. Zo worden ze gestimuleerd om zelf de regie te pakken.

Ieder half jaar worden alle activiteiten die we organiseren op de vitaliteitskalender gezet.

Actieprogramma Behoud zorgpersoneel

In 2021 is de aftrap van het regionale actieprogramma Behoud zorgpersoneel geweest. Als groot werkgever is Bravis uiteraard aangesloten bij dit actieprogramma. 

Vitaal door de nacht

Vitaal door de nacht

In 2021 zijn de uitkomsten van de pilot ‘Vitaal door de nacht’ bij de afdelingen Intensive Care en Spoedeisende Hulp geanalyseerd. Hieruit zijn adviezen gekomen om de vier onderzochte interventies (faciliteren mogelijkheid powernap, lichttherapie door inzet van oranje en blauwe brillen, gezonde voeding voor de nacht en voorwaarts roosteren) breder in te gaan zetten binnen het ziekenhuis. In samenwerking met de facilitaire sector wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om voeding in de nacht aan te bieden aan alle afdelingen waar nachtwerkers zijn. Afdelingen waar nachtwerk van toepassing is, kunnen de overige interventies ook gaan ervaren of dit helpend is bij gezond en vitaal werken in de nacht. 

 

 • Nieuwe arbodienst

  Het laatste kwartaal van 2021 is er een aanbestedingstraject geweest voor een nieuwe arbodienst waarbij diverse vertegenwoordigers uit huis betrokken zijn. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met Equilar als arbodienst per 1 januari 2022.  

  Er zijn voor Bravis twee nieuwe rollen bijgekomen: praktijkondersteuner bedrijfsarts en adviseur inzetbaarheid. We hopen hiermee in een vroeg stadium van het verzuim de juiste interventies in te kunnen zetten, waardoor het langdurig verzuim gereduceerd zal worden.  

 • Medewerkersonderzoek

  In kwartaal vier van 2021 heeft selectie en aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe externe partner om ons medewerkersonderzoek mee uit te voeren. In het eerste kwartaal 2022 zal dit onderzoek Bravis-breed plaatsvinden. Gekozen is voor adviesbureau Effectory.  

   

 • Project Optimaliseren leerklimaat

  Bravis zet in op een werkomgeving waarin continu leren en verbeteren centraal staat. Een goed leerklimaat is een optimaal klimaat voor werkplezier en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het ontwikkelvermogen van individuele medewerkers is weer van invloed op de wendbare organisatie én aantrekkelijke werkgever die Bravis wil zijn. We vinden het dan ook belangrijk dat er een positief en stimulerend leerklimaat is binnen de organisatie.  

  In 2021 is het project Leerklimaat gestart, waarin op drie klinische afdelingen het huidige leerklimaat nader in beeld is gebracht door het houden van enquêtes, interviews en rondetafelgesprekken. De resultaten hiervan zijn in december 2021 opgeleverd en zullen in 2022 leiden tot organisatie brede adviezen. Deze adviezen zullen met ingang van 2022 worden opgevolgd. 

Implementatie CZO flex level

Implementatie CZO flex level

Bravis is een erkend opleider voor 14 opleidingen van het College Zorg Opleidingen (CZO). 
De CZO-erkende (vervolg)opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals worden vernieuwd. Die opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend en flexibel stelsel. Daardoor ontstaan er uiteindelijk meer in- en doorstroommogelijkheden en steeds meer individuele leerroutes.  
Naast dat het onderwijs verandert, krijgt het werkplekleren een grotere plaats binnen de opleiding. Ook binnen Bravis wordt er intensief gewerkt aan de implementatie van deze landelijke ontwikkeling.  

Deze onderwijsvernieuwing sluit goed aan bij andere belangrijke thema’s binnen Bravis, zoals: 

 • Een leven lang leren 
 • Werkplekleren en continu verbeteren 
 • Optimaliseren leerklimaat 
 • Eigen regie en multidisciplinaire samenwerking 
 • Duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers 

Ontwikkeling wetenschapsbureau

Het wetenschapsbureau is in 2021 verder doorontwikkeld. Om beter te kunnen voldoen aan de wetenschappelijke behoeftes vanuit de organisatie is een wetenschapscommissie opgericht, bestaande uit vier medisch specialisten en drie verpleegkundigen. De wetenschapscommissie heeft een wetenschapsfonds in het leven geroepen, waarbij het mogelijk is om een aanvraag te doen voor financiële ondersteuning voor wetenschappelijke projecten.  

Eind 2021 heeft de wetenschapscommissie vanuit het wetenschapsfonds twee projecten gehonoreerd. Ook zijn de faciliteiten om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen uitgebreid met de aankoop van het softwareprogramma CastorSMS. CastorSMS voorziet in het management van de lokale haalbaarheidsprocedure voor wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkeling Verpleegkundige zorgvisie

Het verpleegkundig beroep beweegt mee met de ontwikkelingen in de zorg en samenleving. De verpleegkundige zorg is daardoor morgen weer anders dan vandaag. Dit vraagt om één vertrekpunt, een richting van waaruit we de komende jaren invulling kunnen geven aan de verpleegkundige zorgverlening binnen het Bravis ziekenhuis. Vanuit die eigen visie kunnen we de toekomstige veranderingen en ontwikkelingen wegen, omarmen en/of sturen op aanpassingen. In 2021 is een nieuwe verpleegkundige zorgvisie tot stand gekomen binnen een werkgroep verpleegkundige zorgvisie. Hierin is als vertrekpunt bepaald: de professionele identiteit van de verpleegkundige. De visie zal in mei 2022 breed worden gedeeld.