Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

In juli 2021 wijzigde de Raad van Bestuur van samenstelling. Albert-Jan Mante volgde interim bestuurder Jeroen Collette op als lid Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft nu weer een vaste samenstelling met Bianka Mennema-Vastenhout als voorzitter Raad van Bestuur en Albert-Jan Mante als lid Raad van Bestuur. 

Richtsnoeren 

De Raad van Bestuur werkt volgens de Governancecode Zorg, de Gedragscode voor de goede Bestuurder van de NVZD, de statuten van Stichting Bravis ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur. 

Invulling visie Het nieuwe Bravis: 5+1 ambities 

In 2020 is de visie 2030 Het nieuwe Bravis vastgesteld. Hierin zijn de 5+1 ambities geformuleerd als belangrijke thema’s voor de komende jaren. De invulling van de ambities vindt plaats in de programma’s Zorgvernieuwing en Nieuwbouw.  

Het programma Zorgvernieuwing werkt in ongeveer 50 projecten aan de 5 ambities: vergroten van patiëntwaarde, versterken van persoonlijke regie in een wendbare organisatie, het garanderen van een breed zorgaanbod, intensiveren van regionale samenwerking en optimaal inzetten van technologie en digitalisering.  

Een belangrijke mijlpaal van 2021 was de opening van 5 Bravispunten in St. Willebrord, Steenbergen, Oudenbosch, Tholen en Huijbergen. Bravispunten zijn kleinschalige voorzieningen in de regio, waar men terecht kan voor specialistische zorg waarvoor niet alle hightech apparatuur van het ziekenhuis nodig is. Een belangrijke stap in de transitie naar zorg dichterbij huis. 

Het programma Nieuwbouw werkt aan de +1 ambitie, namelijk het nieuwe Bravis gebouw op de Bulkenaar in Roosendaal. Een belangrijk besluit van de Raad van Bestuur in 2021 is de ondertekening van de anterieure overeenkomst en de koopovereenkomst met de gemeente Roosendaal. Deze overeenkomsten bieden zowel de gemeente als Bravis zekerheden naar de toekomst gericht op de realisatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis op de Bulkenaar. 

Met zorgvernieuwing en een nieuw gebouw werken we aan een ziekenhuis dat klaar is voor de toekomst.  

Intern overleg 

Over alle belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens overlegt de Raad van Bestuur met de verschillende adviesorganen. Zij worden geraadpleegd om hun deskundigheid te benutten en om draagvlak voor voorgenomen beleid te toetsen of te creëren. Uit al deze overleggen brengt de Raad van Bestuur de essentiële informatie over aan de Raad van Toezicht. 

Samenwerking in medisch ondersteunende diensten 

In heel Nederland is een tendens merkbaar naar grotere medisch ondersteunende diensten, zoals apotheken en laboratoria. Dit maakt subspecialisatie binnen deze vakgebieden mogelijk, waardoor de kwaliteit van deze zorg verbetert. Ook het Bravis ziekenhuis benut de mogelijkheden op dit gebied.  

Zo heeft op 1 januari 2022 de juridische fusie plaatsgevonden om de poliklinische apotheken te integreren in de ziekenhuisapotheek.  

Voor de verschillende laboratoria is samenwerking gezocht met andere ziekenhuizen. Het Bravis ziekenhuis heeft samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg de krachten gebundeld door de oprichting van de besloten vennootschap Pathologie Zuid-West Nederland. Ook de vakgroepen Klinische Pathologie zijn gefuseerd per 1 januari 2022. Naast het samenbrengen van de beide vakgroepen en laboratoria is tevens een ICT-platform geïmplementeerd, waarmee digitale pathologie wordt gefaciliteerd. Het werk van de pathologen is daardoor niet meer plaatsgebonden. 

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van de Raad van Bestuur