Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Ook in 2021 was de impact van Covid-19 op het Bravis ziekenhuis groot. Planbare zorg moest worden uitgesteld, inhaalzorg heeft beperkt kunnen plaatsvinden en zal ook in 2022 nog zijn beslag krijgen. Medewerkers hebben te maken gehad met een hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim.   

De Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis heeft met waardering gemerkt hoe hard is gewerkt om de kwaliteit en het volume van de ziekenhuiszorg tijdens de coronapandemie op peil te houden. De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers hartelijk voor de getoonde inzet. 

Werkafspraken en commissies  

Na een aantal wijzigingen in 2020 is de Raad van Toezicht sinds 1 januari 2021 compleet met zeven personen. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van het verder vormgeven van het team Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt in een viertal commissies: 

  • Commissie Bedrijfsvoering & Financiën 
  • Commissie Governance & HR 
  • Commissie Kwaliteit & Veiligheid 
  • Commissie Digitalisering 

De commissie Digitalisering is in 2021 opgericht om recht te doen aan het belang van ICT in de zorg en de relatie met zorgvernieuwing uit de visie ‘Het nieuwe Bravis 2030’. Het programma nieuwbouw is ondergebracht bij de commissie Bedrijfsvoering en Financiën. In 2021 zijn de werkwijzen voor de commissies vastgesteld. Deze commissies zijn ingesteld om onderwerpen meer in de diepte te bespreken en hierover te rapporteren, zodat in de plenaire bijeenkomst meer kan worden gereflecteerd op de onderwerpen door de voltallige Raad. 

Themabijeenkomsten 

Tweemaal per jaar vindt een tweedaagse bijeenkomst plaats met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met als doel actief bezig te zijn met en te investeren in de onderlinge samenwerking en werkwijze. Het thema van de juli tweedaagse was waardegedreven toezicht. Gesproken is over de governance inhoud, inrichting en interactie van toezicht. Om hier invulling aan te geven heeft de Raad van Toezicht een Toezichtvisie en een kader voor (getrapt) toezicht vastgesteld. Door corona is de tweede themabijeenkomst verzet naar januari 2022. 

Daarnaast heeft in november een bijeenkomst ethiek en leiderschap plaatsgevonden. Ambitie 2, het versterken van persoonlijke regie in een wendbare organisatie, vraagt om reflectie op het tonen en in praktijk brengen van leiderschap. 

Bespreking en besluitvorming 

Voor het strategisch risicomanagement van het masterplan 2021-2023 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de focus om een drietal metarisico’s in 2021 en 2022 op te volgen.  

De Raad van Toezicht is in de loop van het jaar 2021 adequaat geïnformeerd over diverse ontwikkelingen binnen en rondom Bravis en heeft in zijn rol van klankbord daarover met de Raad van Bestuur gediscussieerd. 

Lees meer over de besluiten van de Raad van Toezicht

Benoeming lid Raad van Bestuur 

Eind 2020 startte de Raad van Toezicht een wervingsprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Bestuur. Op 31 maart heeft de Raad van Toezicht de benoeming goedgekeurd en op 1 juli is Albert-Jan Mante begonnen als lid Raad van Bestuur. 

Bekijk de samenstelling van de Raad van Toezicht