Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband

Bravis

In 2017 werd in het Bravis ziekenhuis de VMSD (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband) van het Bravis ziekenhuis is in 2017 opgericht om zo meer betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband binnen het ziekenhuis te creëren. Bij het oprichten van de vereniging werd uitgegaan van het principe dat de medisch specialist en het ziekenhuis gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de medisch-specialistische zorg. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid. 

De VMSD werd ook opgericht om de specialisten in dienstverband te organiseren met het doel de belangen te behartigen van haar leden in relatie tot onder meer Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de Medische Staf van het ziekenhuis. Dus voor specialisten in dienstverband die onder de AMS vallen én voor diegenen die onder de CAO Ziekenhuizen vallen. Hiervoor is een vaste overlegstructuur georganiseerd met de Raad van Bestuur en de Vereniging Medische Staf van het Bravis ziekenhuis. 

Over 2021

Het jaar 2021 was nog niet volledig vrij van COVID-maatregelen, maar dat heeft de werking van de VMSD niet heel erg beïnvloed. Het bestuur heeft maandelijks kunnen vergaderen en heeft een aantal belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld de BOE en de zichtbaarheid van de VMSD. De leden zelf tonen meer betrokkenheid / interesse en er is gelijkwaardig overleg ontstaan met de MSB’s en het Stafbestuur.

Ontwikkelingen

Het bestuur van de VMSD heeft zich in 2021 o.a. beziggehouden met onderstaande dossiers. 

  • Het bezoeken van de vakgroepen medisch specialisten in dienstverband met als doel het vergroten van de zichtbaarheid van het bestuur, het vergroten van de betrokkenheid van de leden en het inventariseren van verwachtingen en onderwerpen van gesprek. Een eerste ronde heeft plaatsgevonden van januari tot en met maart 2021. Op basis van de tevredenheid over de gesprekken is besloten tot een tweejaarlijks overleg met de vakgroepen. De tweede ronde zal plaats vinden tijdens het eerste en tweede kwartaal in 2023.  
  • De ziekenhuisapotheek, geriatrie en de spoedeisende hulp zijn een pilot met het roosterprogramma Monaco gestart. Het doel was om te bekijken of dit een bruikbare vervanging zou kunnen zijn van andere planningssoftware. Het is een moeizaam proces gebleken. Het programma kan niet altijd een oplossing bieden voor de complexiteit van functies horende bij de werking van een afdeling (verschillende taken op verschillende plaatsen overdag, diensten, compensaties). Werkplekondersteuning door ICT/Monaco voor de planners van de verschillende vakgroepen wordt besproken. 
  • BOE: in 2021 heeft de VMSD akkoord gekregen van de Raad van Bestuur voor coaching van de vakgroepen. Afgesproken is dat zij in 2022 zullen starten met coaching via Q3. Eind 2022 vindt dan een evaluatie plaats en wordt bekeken met welke aanbieder verder gegaan zal worden.  
  • Duurzame inzetbaarheid is onderdeel van de inzet van BOE-gelden. 
    De voorzitter VMSD neemt zitting in de nieuw opgerichte Commissie Duurzame Inzetbaarheid van de VMS. 
  • Andere dossiers waar de VMSD zich in 2021 mee heeft bezig gehouden waren de nieuwe AMS-regeling, persoonlijk budget en scholing, Logex en het nieuwe FTE-model voor medisch specialisten in loondienst. Wat dit laatste punt betreft: in 2022 zal nader bekeken worden hoe dit voor de verschillende vakgroepen van Bravis geïnterpreteerd en toegepast kan worden. 

Bestuursleden VMSD

In 2021 bestond het bestuur van de VMSD Bravis ziekenhuis uit: 

dhr. R. (Ralf) Boden

SEH-arts

voorzitter 

mw. E. (Esther) Vossebeld

ziekenhuisapotheker

vicevoorzitter

mw. C. (Carla) van Engen

klinisch geriater

secretaris

mw. G. (Godelieve) Trimbos

GZ-psycholoog

penningmeester

mw. A. (Ann) van der Linden

kinderarts

lid

 

De VMSD werd secretarieel ondersteund door mw. M. (Marlou) de Groot – van der Linden.