Vereniging Medische Staf

Bravis

De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond op 31 december 2021 uit 255 gewone leden en 40 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn bijvoorbeeld chef-de-cliniques en gastspecialisten. 

Aandachtsgebieden

De VMS richt zich voornamelijk op de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid. Ook staf breed strategisch beleid is bij de VMS belegd voor zover dit niet in overwegende mate de ondernemersbelangen van de vrijgevestigde specialisten of de arbeidsrechtelijke positie van specialisten in loondienst betreft. Deze belangen worden respectievelijk door de medisch specialistisch bedrijven (MSB) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) behartigd. De leden van de MSB en de VMSD zijn tevens lid van de VMS, maar de verschillende gremia hebben hun eigen aandachtsgebieden en opereren onafhankelijk van elkaar. Deze rolverdeling is vastgelegd in het Document Medische Staf. 

Het Stafbestuur bestond op 31 december 2021 uit: 

 • dhr. S.A.P. (Bas) Bergmans, anesthesioloog -  voorzitter 
 • dhr. dr. R.H. (Ralf) Triepels, klinisch chemicus - vicevoorzitter en secretaris 
 • dhr. B.W. (Barthold) Kuiken, chirurg – penningmeester 
 • mw. M.C.C. (Marinca) de Beer, revalidatiearts 
 • mw. dr. I. (Ingrid) Rietveld, internist  
 • mw. M.M. (Meriam) Braaksma, neuroloog
 • Stafbestuur

  Het Stafbestuur komt wekelijks bij elkaar. Tweewekelijks is er overleg met de Raad van Bestuur. Verder is er jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad, en eens per kwartaal met de Verpleegkundige AdviesRaad en met de voorzitters van MSB Bravis, overige MSB’s en VMSD. Een lid van het Stafbestuur zit ook in het bestuur van het transmuraal samenwerkingsverband WestWest. 

  Het Stafbestuur wordt ondersteund door het Bureau Medische Staf dat bestaat uit drie secretaresses en een beleids-medewerker. Het secretariaat vervult onder meer een belangrijke rol bij het ondersteunen van het IFMS-traject, de stafcommissie Kwaliteit en bij de werving en selectie van nieuwe specialisten. 

 • Jaarlijks vindt de algemene vergadering van de VMS plaats. De algemene vergadering heeft met name betrekking op het intern functioneren van de vereniging. Maandelijks is er een stafvergadering. In de stafvergaderingen komen staf brede onderwerpen met betrekking tot kwaliteit en patiëntveiligheid aan de orde, zoals adviesaanvragen vanuit de Raad van Bestuur met betrekking tot voorgenomen beleid, en staf brede richtlijnen en protocollen. In de stafvergadering zijn alle vakgroepen binnen het ziekenhuis vertegenwoordigd.  

  Alle leden ontvangen de vergaderstukken en een uitnodiging om de vergaderingen bij te wonen. Alleen gewone leden hebben stemrecht. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is eveneens uitgenodigd om bij de algemene ledenvergadering en de stafvergaderingen aanwezig te zijn.  

 • Medisch specialisten spelen ook een rol in het management van het ziekenhuis. Zowel de Raad van Bestuur als de VMS hechten aan de verdere ontwikkeling van het duaal management. Naast de medisch managers op zorgeenheidsniveau zijn er daarom ook medisch adviseurs op zorggroepniveau (MAZG). Zij maken deel uit van het managementteam in het ziekenhuis en hebben een adviserende taak.  
  In 2021 vervulden Taco van den Ende, anesthesioloog, Victor Meuleman, cardioloog, en Elmer Naaktgeboren, radioloog, deze functie voor respectievelijk zorggroep Acuut-Complex, zorggroep Beschouwend-Oncologie en zorggroep Electief-Medisch Ondersteunend. 

  Een andere belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en de medische staf zijn de decanen Kwaliteit en Patiëntveiligheid.  

  De leden van VMS zijn verder onder meer actief binnen de stafcommissies en de ziekenhuiscommissies met elk een specifiek aandachtsgebied. 

Stafbestuur

Een verdere toelichting op de activiteiten van de medische staf kunt u lezen in het integrale jaarverslag over 2021.