Verpleegkundige AdviesRaad (VAR)

Bravis

De Verpleegkundige AdviesRaad adviseert de Raad van Bestuur vanuit verpleegkundig inhoudelijk perspectief met als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering/profilering van de beroepsgroep te bevorderen. 
In december 2021 werd een nieuwe medezeggenschapsregeling getekend door de voorzitter Raad van Bestuur en de voorzitter VAR. In de nieuwe regeling zijn afspraken vastgelegd over professionele zeggenschap en is de stem van verpleegkundigen in Bravis verstevigd. 

Vergaderingen en adviezen

Vergaderingen en adviezen

In 2021 is de VAR tweewekelijks voltallig bijeen geweest en het dagelijks bestuur wekelijks. De VAR  heeft zich in 2021 vooral gericht op verpleegkundig leiderschap en professionele ontwikkeling.   
Er heeft overleg plaatsgevonden met Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Medisch Stafbestuur, CNIO. 

Door de VAR zijn in 2021 adviezen afgegeven over: 

 • Strategisch risicomanagement 
 • Herzien protocol Toepassen vrijheid beperkende interventies 
Activiteiten

Activiteiten

Breakfast met Bianka 

Maandelijks ontbijt met verpleegkundigen, bestuursvoorzitter Bianka Mennema en een van de VAR leden. Deze informele bijeenkomsten zijn gericht op verbinding en het delen van ervaringen over het eigen werk. Vanwege Covid-19 vonden de bijeenkomsten in 2021 plaats in digitale vorm. 

VAR Kenniscafé

In 2021 werd door de VAR negen keer klinisch onderwijs (VAR Kenniscafé) georganiseerd, vanwege COVID-19 in de vorm van webinars. Alle bijeenkomsten waren gericht op het bevorderen van het klinisch redeneren.  
Naast verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vanuit het Bravis ziekenhuis namen ook verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden van onze ketenpartners (TanteLouise, TWB Thuiszorg met Aandacht en Groenhuysen) deel aan de VAR Kenniscafé’s.  
Sprekers en onderwerpen waren:    

 • Sanne Borremans (dialyseverpleegkundie) over nieren en nierfalen 
 • Nynith de Graaf en Romkje Halbertsma (ANIOS SEH) over interpreteren laboratoriumwaarde 
 • Jennifer Zuidhof (verpleegkundig specialist) en Iris Jobse (medisch specialist) over Delier bij kwetsbare ouderen 
 • Liesbeth Teugels (medisch specialist) over pijnbestrijding 
 • Silke Oosterveld (verpleegkundig specialist) over klinisch redeneren 
 • Nicole de Grauw (medisch specialist) over antistolling 
 • Harun Jacobs van den Hof (verpleegkundig specialist) over derma-oncologie 
 • Anouk van Rutten (physician assistant i.o.) over acute neurologie 
 • Ingrid de Leeuw (verpleegkundig specialist) over slaapapneu 

Samenstelling VAR

Aan het eind van het verslagjaar kende de VAR de volgende samenstelling: 

Naam

Functie in VAR

Functie in Bravis ziekenhuis

Silke Oosterveld 

Voorzitter

verpleegkundig specialist Traumatologie 

Mirande Zaalberg 

Vicevoorzitter

verpleegkundige IC/CC 

Rick Davis 

Vicevoorzitter

verpleegkundige Recovery / Kwaliteitsfunctionaris OK 

Ella van Koeveringe 

Secretaris 

adviseur ZKV Cliëntzaken 

Annemieke Vervuren - Claesen 

Lid

teamleider  IC/CC 

Yvonne Loch 

Lid 

verpleegkundige Interne Geneeskunde 

Marloes Otte - Veld 

Lid 

verpleegkundige Moeder & Kindcentrum 

Imke Adriaanse 

Lid 

verpleegkundige Oncologie 

Bianca Oostvogels 

Lid 

verpleegkundige Moeder & Kindcentrum 

Marleen Verbeek - van Nuland 

Secretaresse

secretaresse VAR, KAR en commissie Ethiek 

 

Symposium VAR-VMS

Op 1 juli 2021 organiseerden de VAR en Vereniging Medische Staf het digitale symposium ‘Gepaste zorg, wat is jouw rol?’.

Bekijk hier links het boeiende programma.

Overige Activiteiten

Overige Activiteiten

Journal Club
In 2021 werd de Journal Club voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten opgestart in samenwerking met Heleen Vroman, wetenschapscoördinator Bravis ziekenhuis. Doel: samen bespreken van een vooraf geselecteerd artikel en de consequenties daarvan voor de praktijk (evidence based practice).  

Herziening Verpleegkundige zorgvisie 
Binnen Zorgvernieuwing ambitie 2 is een werkgroep van start gegaan met het actualiseren en herzien van de verpleegkundige zorgvisie. Twee VAR leden nemen deel aan de werkgroep. 

Dag van de zorg 
Verpleegkundigen werden op 12 mei 2021 door de VAR in het zonnetje gezet. 

Scholing 
Door VAR leden en door de VAR gezamenlijk werd scholing gevolgd met betrekking tot de ontwikkeling van de VAR en over verpleegkundig leiderschap. 

Bijeenkomsten, werkgroepen en commissies 
Leden van de VAR hebben in 2021 deelgenomen aan o.a.  

 • Crisis BeleidsTeam (CBT) met betrekking tot COVID-19 
 • Stuurgroepen Bouw en Zorgvernieuwing 
 • Commissie Kwetsbare ouderen 
 • Werkgroep/klankbordgroep project Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg (TVZ) 
 • Commissie Medische gassen 
 • Werkgroep Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) 
 • Themabijeenkomst Raad van Toezicht ‘Ethiek en leiderschap’ 
 • Bijeenkomst strategisch risicomanagement 
 • IGJ Jaargesprek  
 • Regionaal VAR overleg 
 • Verenigingsoverleg V&VN